Sign up / Log in

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Identitatea si datele de contact ale Operatorului 

1.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre RAIFFEISEN BANK S.A., persoana juridica romana, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246 C, Cladirea Sky Tower, sector 1, numar de ordine in Registrul Comertului J40/44/1991, inregistrata la Registrul Bancar cu numarul RB-PJR-40-009/1999, Cod unic de inregistrare 361820, cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 361820, capital social in suma de 1.200,000 mil. lei integral varsat.

  1. Scopurile si temeiurile prelucrarii

In vederea preluarii si gestionarii candidaturii unei persoane vizate, Raiffeisen Bank SA prelucreaza date cu caracter personal in vederea realizarii demersurilor necesare selectiei candidatilor si a potentialilor candidati, anterior incheierii contractului de munca/colaborare cu persoana selectata (fara ca aceasta sa insemne o promisiune din partea Raiffeisen Bank SA in acest sens) sau in temeiul interesului sau legitim in contextul desfasurarii obiectului de activitate, dupa caz, si in conditiile prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, precum si in conformitate cu cerintele legislatiei subsecvente in materie.
In acest context al preluarii si gestionarii candidaturii unei persoane vizate, Raiffeisen Bank SA poate prelucra datele candidatilor si in urmatoarele scopuri, avand ca temei indeplinirea obligatiilor legale: analiza pre-angajare a reputației și integritatii candidatilor, în vederea conformarii cu regulile prudentiale aplicabile, administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activitatile extra-profesionale, precum si de relatiile de rudenie. Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Raiffeisen Bank SA se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate si/sau pe temeiul necesitatii incheierii contractului dintre candidat si Raiffeisen Bank SA.

De asemenea, in temeiul consimtamantului exprimat de persoana vizata, Raiffeisen Bank prelucreaza datele cu caracter personal in vederea transmiterii comunicarilor privind posturile disponibile catre persoana vizata sau diverse comunicari privind functionalitatile prezentei platforme.

  1. Categoriile de persoane vizate si de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Raiffeisen Bank SA apartin candidatilor care sunt interesati sa aplice pentru un post in cadrul Raiffeisen Bank SA sau persoanelor care transmit datele curpinse in CV sau participa la interviuri organizate de Banca, „persoane vizate”.

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Raiffeisen Bank SA prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct de catre persoana vizata sau date colectate din sursele terte, prin intermediul carora persoanele vizate isi expun intentia de a participa in procesul de selectie, precum si datele pe care le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod candidat, rezultate chestionar personalitate, rezultate teste tehnice, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana.


Pentru a raspunde mesajelor primite, in vederea aplicarii pentru o pozitie disponibila, nu este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala precum: codul numeric personal, numarul si seria actului de identitate, numarul pasaportului etc. si, prin urmare, Raiffeisen Bank nu solicita astfel de date, candidatii nu vor transmite mesaje continand astfel de date si sa vor anexa copii ale actelor de identitate mesajelor transmise catre Raiffeisen Bank.

  1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Raiffeisen Bank SA  pastreaza datele cu caracter personal colectate de la persoanele vizate pe perioada necesara desfasurarii selectiei derulate in vederea ocuparii postului disponibil in cadrul Raiffeisen Bank SA, precum si ulterior finalizarii selectiei, pe o perioada de 1 an. 

In privinta persoanelor vizate care sunt acceptate in vederea ocuparii pozitiei disponibile in cadrul Raiffeisen Bank, datele cu caracter personal vor fi pastrate pe perioada desfasurarii relatiilor contractuale de munca, precum si ulterior, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale operatorului.  

Totodata, Raiffeisen Bank SA stocheaza datele cu caracter personal colectate pentru a respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile si atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a verifica informatiile solicitate). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Raiffeisen Bank SA sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

  1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal.


In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Raiffeisen Bank SA sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal:
- catre urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra, in masura in care va exercitati dreptul de acces de care beneficiati conform legislatiei aplicabile in materie, reprezentantii Raiffeisen Bank SA, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele sau impreuna cu Raiffeisen Bank SA, entitatile din Grupul Raiffeisen, partenerii contractuali ai Raiffeisen Bank SA si ai entitatilor din Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Raiffeisen Bank SA in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatile publice locale/centrale, in masura in care este necesar;
- in afara Romaniei, in state din cadrul UE/SEE  cat si in afara UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii.
Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesand varianta actualizata a Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/.

  1. Drepturi ale persoanei vizate de activitatea de prelucrare date cu caracter personal

Dreptul la informare: dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date : dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date (precum Banca si Biroul de Credit) la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare : dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Raiffeisen Bank S.A. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege);

Dreptul la opozitie: dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost încalcate.


Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresele oricareia dintre unitatile Raiffeisen Bank SA (pentru lista completa a unitatilor, acceseaza pagina https://www.raiffeisen.ro/retea/ ) sau prin transmiterea unui e-mail catre Banca in acest sens, la urmatoarea adresa de e-mail: hr.gdpr@raiffeisen.ro.

 

  1. Clauze diverse

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Operator, precum si cu privire la drepturile de care persoanele vizate beneficiaza in acest context, se poate adresa o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: centrala@raiffeisen.ro.

De asemenea, exista posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Bank SA, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro.

Termenii folositi in cuprinsul prezentei Note de informare vor avea intelesul definit in Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, daca din context nu rezulta in mod expres altfel.

 

Close
Login
Close
Login as a company
Close
Two factor authentication
Close
Register as a candidate
Already have an account? .

Alternately you can

or
Close
Retrieve password
Close
Register as a recruiter
Already have an account? .
Close
Retrieve password